නව දේශීය ආදායම් බදු පනතෙන් බදු බර වැඩි වේවිද?

නව දේශීය ආදායම් පනත (2017 – අංක 24) අනුව ආදායම් බද්දේ වෙනස්කම් රාශියක්, 2018.04.01 දින සිට ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතය. බද්ද ගණන් බැලීම කරනු ලබන්නේ පළමුවෙන් තක්සේරු කළ හැකි ආදායම ගණන් …

Read More