රොබෝවරු එකිනෙක ගැටුණු විද්‍යා  ප්‍රදර්ශනය ( VIDEOS )

කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයට වසර 50 ක් පිරීම නිමිත්තෙන් පැවැත්වූ විද්‍යා ප්‍රදර්ශනයෙ Electrical  & Electronic Department එකෙන් සිදු කරපු සජීවී රොබෝ සටන් තරගය කා අතරත් වැඩි ආකර්ශනයට ලක්වුණා. විශ්ව විද්‍යාල තුළ තමන් ඉගෙන ගන්නා දේවල් මෙලෙස   ප්‍රයෝගිකව සිදු කර පෙන්වීම හා සමාජය මේ දේවල් පිළිබදව යාවත්කාලීන කිරිම පිළිබදව පැමිණ සිටි මහජනතාව ස්තුතියිපූර්වකද වුණා. මෙම  ප්‍රදර්ශනය කැළණිය විශ්ව විද්‍යාල විද්‍යා අංශය විසින් සංවිධානය කළා.